خرید اشتراک - پی اس دی طرح
0

پلن برنزی

یک ماه اشتراک رایگان

85(هزار تومان)
  • دانلود روزانه10 طرح
  • دسترسی به تمامی فایل ها

پلن نقره ای

دو ماه اشتراک رایگان

170(هزار تومان)
  • دانلود روزانه15 طرح
  • دسترسی به تمامی فایل ها

پلن طلایی

سه ماه اشتراک رایگان

255(هزار تومان)
  • دانلود روزانه20 طرح
  • دسترسی به تمامی فایل ها
معیار تعداد دانلود روزانه از زمان خرید اشتراک محاسبه می شود
در صورت عدم دانلود مجاز روزانه، سهمیه به روز بعد منتقل نمی گردد
با خرید اشتراک به تمامی طرح ها دسترسی خواهید داشت